Thông báo tuyển sinh lớp 10 Năm học 2018-2019

Thông báo tuyển sinh lớp 10 Năm học 2018-2019

Lượt xem:

SỞ GD & ĐT ĐĂK NÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SÔ: …./TS –THPTTC                Đăk Wer, ngày 10 tháng 05  năm 2018                                                                                        THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2018 – 2019 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH               Kính gửi:  Phụ huynh [...]