PHAN VĂN TẤN
 • PHAN VĂN TẤN
 • Ban Giám Hiệu
 • BÍ THƯ CHI BỘ / HIỂU TRƯỞNG
 • 0919066604
 • phanvantan.c3truongchinh.daknong@moet.edu.vn
ĐÀO CÔNG HÙNG
 • ĐÀO CÔNG HÙNG
 • Ban Giám Hiệu
 • PHÓ HIỆU TRƯỞNG CM
 • 0918760067
 • conghung1980@gmail.com
TÔ ĐÌNH THỊNH
 • TÔ ĐÌNH THỊNH
 • Ban Giám Hiệu
 • PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 • 0975569795
 • todinhthinh.c3truongchinh.daknong@moet.edu.vn