Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1735/ BC-SGDĐT 10/09/2018 Báo cáo, Về việc Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng năm 2018