Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 1033-SGDĐT 17/05/2019 Báo cáo, Đăng ký nhân sự tham gia kỳ thi THPT quốc gia 2019
Số 878-SGDĐT 03/05/2019 Báo cáo, KH Thực hiện nâng cao chất lượng GDPT góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh PCI
Số 847-SGDĐT 25/04/2019 Báo cáo, BC kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm chống lãng phí
Số 851-SGDĐT 25/04/2019 Báo cáo, Đôn đốc rà soát số liệu báo cáo đầu năm học 2018-2019 trên hệ thống csdl.moet.gov.vn
Sô: 145/THPPTC- CK 10/04/2019 Báo cáo, Về việc Báo cáo công khai thu - chi NSNN Năm 2019
Số 125/THPTTC - CKTC 06/04/2019 Báo cáo, Báo cáo công khai quyết toán chi NSNN năm 2018
2431/SGDĐT-KHTC 29/11/2018 Báo cáo, Báo cáo về việc Thực hiện quy chế công khai năm học 2017-2018
1735/ BC-SGDĐT 10/09/2018 Báo cáo, Về việc Báo cáo Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 9 tháng năm 2018