THÔNG BÁO THỜI GIAN TỰU TRƯỜNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

GD & ĐT ĐĂK NÔNG                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRƯỜNG CHINH                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Ban Giám hiệu trường THPT Trường Chinh thông báo đến học sinh toàn trường một số nội dung như sau:

1. Học sinh nhận danh sách lớp vào ngày 11/8/2017

2. Tập trung học sinh toàn trường lúc 7 giờ 30 ngày 14/8/2017( Thứ 2)

3. Học sinh khối 11 lao động đầu năm ngày 15/8/2017.

4. Toàn trường  chào đón học sinh khối 10  và sinh hoạt tập thể từ ngày 16/8/2017 đến ngày 18/8/2017.

                                                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                                              PHAN VĂN TẤN