Video hùng biện Tiếng anh

      Một số Video hùng biện Tiếng anh

Năm học 2020-2021

Video 1:

Video 2: 

Video 3: 

Video 4: 

Video 5: 

Video 6: 

Video 7: 

Video 8: 

Video 9: 

Video 10: 

Video 11: 

Video 12: 

Video 13: 

Video 14: 

Video 15: 

Video 16: 

Video 17: 

Video 18: 

Video 19: 

Video 20: 

Video 21: 

Video 22: 

Video 23: 

Video 24: 

Video 25: